Made in China
Made in China

Made in China is a documentary about the underground youth culture in the post-maoist china.

It shows a portrait of 10 different artists, namly:
Coco Zhao, Mian Mian, Zhang Youdai, Ai Wei Wei, Brain Failure, Tian Peng (Supermarket), Xiao Weng, Miao Shu, Liu Xuan, Wang Quanan, Xu Zhen.